حفاظت در مقابل حریق غیر فعال

حفاظت در مقابل حریق غیر فعال (passive fire protection)     حفاظت در مقابل حریق غیر فعال (passive fire protection) به بکارگیری سیستم های عایق به منظور به تعویض انداختن انتقال حرارت آتش به سازه در حال محافظت اطلاق می گردد. عایق مورد استفاده معمولاً به صورت پوشش می باشد اما استفاده از منسوج ها…

نحوه محاسبه ضخامت پوشش مقاوم در برابر حریق Abtifire C-45

نحوه محاسبه ضخامت در پوشش مقاوم در برابر حریق ABTIFIRE C45 ضخامت پوشش اعمال شده جهت حفاظت المان های ساختمان به مواردی از قبیل مدت زمان مورد نیاز برای حفاظت، محیط المان در معرض آتش و شکل و ابعاد آن المان وابسته است. به منظور طراحی این ضخامت ها برای ABTIFIRE C45، آزمون های متعددی…