نحوه محاسبه ضخامت در پوشش مقاوم در برابر حریق ABTIFIRE C45

ضخامت پوشش اعمال شده جهت حفاظت المان های ساختمان به مواردی از قبیل مدت زمان مورد نیاز برای حفاظت، محیط المان در معرض آتش و شکل و ابعاد آن المان وابسته است.

به منظور طراحی این ضخامت ها برای ABTIFIRE C45، آزمون های متعددی براساس استاندارد BS476-PART 21  و
EN 13381-4 در حالت های بدون بار و تحت بار انجام شده و جداول ضخامت آن طراحی شده است.

 

ضریب مقطع (Section Factor)

برای محاسبه ضخامت ABTIFIRE C45 از روش اروپایی و استانداردهای EN  و BS استفاده می‌شود.

Hp/A عبارت است از محیط در برابر آتش تقسیم بر سطح المان.

روش محاسبه Hp/A برای المان‌هایH  شکل و مقاطع تو خالی در شکل زیر ارایه شده است.

 

Hp/A = Section Factor = Perimeter (m) / Area (m2)

 

لازم به توضیح است در هنگام محاسبه Hp/A باید به تعداد سطوح در معرض آتش هر المان توجه شود مثلا تیرهای ساختمان که از سطح بالا متصل به بتن هستند در معرض حریق 3 طرفه هستند و در محاسبه Hp آن باید از طول بال بالایی صرف نظر کرد که در شکل‌های زیر توضیح داده شده است.

 

 

 

نحوه محاسبه Hp/A

در تمامی شکل های فوق روش محاسبه A مشابه یکدیگر است.

پس از محاسبه Hp/A با توجه به دمای بحرانی ضخامت لازم برای حفاظت در مقابل حریق را از جدول مربوطه استخراج می‌کنیم. لازم به توضیح است دمای بحرانی برای ستون ها 550°C و برای تیر ها 620°C می باشد.

برای شفاف تر شدن موضوع به یک مثال توجه فرمایید.

تیر ارایه شده در مثال از بال بالایی متصل به سقف بوده و در معرض حریق 3 طرفه می باشد. بنابراین محاسبات به شرح زیر است:

 

A=2*t*b+(d-2*t)*w=2*0.025*0.32+(0.5-2*0.025)*0.01=0.0205

Hp=3b+2d-2w=3*0.32+2*0.5-2*.01=1.94

Hp/A=1.94/0.0205=94.63≈95

حال با توجه به اینکه دمای بحرانی تیر 620 درجه سانتی گراد است و با فرض اینکه مقاومت مورد نیاز 120 دقیقه است از جدول طراحی ضخامت مورد نیاز استخراج می گردد که معادل 21 میلیمتر می‌باشد.

 

ABTIFIRE C-45
Thickness(mm) – I & H Sections
Fire Resistance Rating = 120 min
Design Temperature (°c) Section Factor (1/m)
650 620 600 550 500 450 400 350
9 9 9 9 9 11 15 19 30
9 9 9 9 11 14 18 22 35
9 9 9 11 14 17 20 24 40
10 11 11 13 16 19 22 26 45
11 12 13 15 18 20 23 27 50
13 14 15 17 19 22 25 28 55
14 15 16 18 20 23 26 29 60
15 16 17 19 21 24 26 30 65
16 17 18 20 22 24 27 30 70
17 18 19 21 23 25 28 31 75
18 19 19 21 23 26 28 31 80
18 19 20 22 24 26 29 32 85
19 20 21 22 24 27 29 32 90
20 21 21 23 25 27 30 32 95
20 21 22 23 25 27 30 33 100
21 21 22 24 26 28 30 33 105
21 22 23 24 26 28 30 33 110
21 22 23 25 26 28 31 33 115
22 23 23 25 27 29 31 33 120
22 23 24 25 27 29 31 34 125
22 23 24 25 27 29 31 34 130
23 24 24 26 27 29 32 34 135
23 24 24 26 28 30 32 34 140
23 24 25 26 28 30 32 34 145
23 24 25 26 28 30 32 34 150
24 24 25 27 28 30 32 34 155
26 25 25 27 28 30 32 35 160
24 25 25 27 29 30 32 35 165
24 25 26 27 29 31 33 35 170
24 25 26 27 29 31 33 35 175

 

محاسبه ضخامت در مقاطع تو خالی احتیاج به یک اصلاح بر طبق فرمول زیر دارد.

t2=t1(1+SF/1000)

در این فرمول t2 ضخامت اصلاح شده، t1  ضخامت استخراج شده از جدول و SF  ضریب مقطع یا همان Hp/A  می باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

ارسال دیدگاه